Algemene voorwaarden

Hier vindt u onze algemene voorwaarden, zowel voor Eribel als voor Vernibouw.

Eribel
VernibouwALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ERIBEL

1. Voorrangsregeling

- Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de koper, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. Deze voorwaarden, op of in bijlage van briefpapier, digitaal, offertes, facturen of op om het even welk document gedrukt, worden als geschreven aangezien en in hun geheel aanvaard door degene die ze zonder verzet in ontvangst neemt. Afwijkende bedingen en/of bijkomende voorwaarden zijn slechts bindend voor de verkoper, wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden en zijn dan slechts geldig voor de order die er het voorwerp van uitmaakt.

2. Offertes - bestekken – prijsopgaven - Alle offertes, aanbiedingen, prijslijsten, bestekken en prijsopgaven zijn vrijblijvend en verbinden de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn modellen of concepten op ieder moment te wijzigen. De prijsopgaven zijn gebaseerd op de huidige waarde van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Eventuele prijswijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de koper.

3. Leveringen - Tenzij anders vermeld is de levering steeds “af magazijn”.

De levering van goederen geschiedt op het ogenblik dat ze door de koper in ontvangst genomen worden. De goederen zijn terstond na levering voor risico van de koper. Indien de koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, of af te halen, blijven ze op zijn kosten opgeslagen. Integrale betaling van de goederen is alsdan reeds verschuldigd. Leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting vermeld en zijn geenszins bindend. De goederen worden altijd op risico van de koper vervoerd en afgeleverd. Indien de verkoper voor het verder vervoer zorg draagt, behoort hem uitsluitend en zonder verantwoordelijkheid, de keuze van vervoermiddel. Heirkracht, staking, lock-out of eender welk incident buiten de wil om van de vervoerder kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of ontbinding van overeenkomst.

4. Retourzending - Indien een retourzending plaatsvindt waarmede wij ons niet akkoord hebben verklaard en wij toch tot in ontvangst name overgaan, geschiedt dit steeds onder voorbehoud van alle rechten en voor rekening van de koper. De zending wordt door de verkoper ter beschikking van de koper gehouden en voor zijn rekening en op zijn risico opgeslagen.

5. Overmacht en belemmering - De verkoper kan niet aansprakelijk zijn voor enige overmacht i.v.m. de geleverde koopwaar en de levering zelf, zowel overmacht in haren hoofde als in hoofde van haar leveranciers. In voorkomend geval bepaalt de verkoper en uitsluitend zij of de koop- en verkoop uitgesteld of ontbonden wordt zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.

6. Zekerheden - De verkoper behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheden tot betaling te eisen die de goede uitvoering van de verbintenissen van de koper waarborgen. De verkoper is gerechtigd bestellingen of nog te leveren gedeelten ervan te annuleren en de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang zulke zekerheden niet werden gegeven, onverminderd zijn recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te beëindigen.

7. Annulering - De koper kan een order slechts annuleren met toestemming van de verkoper, onder voorbehoud van schadeloosstelling voor het nadeel dat er voor de verkoper uit voortvloeit en dat volgens uitdrukkelijke overeenkomst wordt geschat op:
- 30% indien de productie nog niet is aangevat (deurenlijst is nog niet goedgekeurd door de koper of order is nog niet bevestigd door verkoper):
- 80% indien de productie reeds is aangevat (deurenlijst is reeds goedgekeurd door de koper of order is reeds bevestigd door verkoper);
van de raming van de voorziene order.
Indien het nadeel voor de verkoper groter zou zijn, kan deze aanspraak maken op een hogere schadeloosstelling, conform aan het effectief geleden nadeel. De verkoper kan eveneens de voorkeur geven aan een gedwongen tenuitvoerlegging onder voorbehoud van elk recht om een eventuele schadevergoeding te eisen, behoudens in geval van overmacht.

8. Facturen – Betalingen
8.1. Behoudens onze uitdrukkelijke afwijking moeten al onze facturen betaald worden binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum, zonder het recht voor de klant om een korting of disconto toe te passen. Betalingskortingen zullen enkel mogen worden toegepast indien hier uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gegeven is door verkoper. Betalingen gebeuren op onze bankrekening of op onze maatschappelijke zetel. Een afwijkende feitelijke of conventionele betalingstermijn of -modaliteit in het verleden heeft niet tot gevolg dat van deze clausule wordt afgeweken.
8.2. Geen enkele klacht kan voor de klant voorwendsel zijn om zijn betalingen geheel of gedeeltelijk uit te stellen. Wij behoudens ons het recht voor om de goederen te factureren volgens leveringen, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn. Wij behouden ons tevens het recht voor om bij niet-betaling op het voorziene tijdstip de resterende bestelling van rechtswege te annuleren of in te houden, zonder recht op een schadevergoeding voor de klant.
  
8.3.1. Bij gebrek aan integrale betaling van een factuur binnen de voornoemde termijn zullen wij, vanaf de dag volgend op de als hierboven bepaalde termijn, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, ter vergoeding van onze financiële schade ingevolge renteverlies, recht hebben op de betaling van een intrest zoals voorzien in het artikel 5 van de Wet van 02/08/2002, hetwelk bij uitbreiding en conventioneel tevens van toepassing wordt verklaard op onze relaties met niet handelaars, zonder dat evenwel de aldus bekomen intrestvoet lager zal mogen zijn dan 12 procent op jaarbasis.
8.3.2. Door niet te betalen binnen de voornoemde termijn erkent de klant bovendien een contractuele fout te begaan en hierdoor schade aan ons te berokkenen. Deze schade dient vergoed te worden door de klant en wordt begroot als volgt:
8.3.2.1. Ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten en de administratieve werkvermeerdering wordt een schadevergoeding begroot gelijk aan 10% van het openstaand saldo met een minimum van 100 Euro, vermeerderd met een forfaitair bedrag van 13 Euro per aanmaning alsmede de eventuele aantekentaks; indien wij daarenboven derden inschakelen ter minnelijke invordering van de door ons gevorderde bedragen zullen deze kosten aan de klant  worden aangerekend. Deze kosten zullen weliswaar nooit hoger zijn dan 7.500 €.

8.3.2.2. Indien wij daarenboven tot gerechtelijke invordering dienen over te gaan zal de klant, bovenop de gerechtskosten, ons ook alle kosten dienen te vergoeden (zoals o.a. voor het inschakelen van derden) die door ons gemaakt werden ter gerechtelijke invordering. Deze kosten zullen weliswaar nooit hoger mogen zijn dan 18.500 €.

8.4. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Ingeval van wanbetaling vervallen alle eventueel toegestane kortingen met terugwerkende kracht, zelfs deze dewelke reeds werden toegekend en verrekend tot en met 6 maanden voorafgaand aan de feitelijke wanbetaling. Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens onderhavige voorwaarden vervallen intresten, vervolgens met de schadevergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi der) factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen ook eerst worden verrekend, en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de klant ter gelegenheid van zijn betaling(en).

9. Zichtbare en verborgen gebreken - Geen enkele klacht van de koper nopens zichtbare gebreken wordt in aanmerking genomen, indien ze niet schriftelijk de dag van de levering ter kennis werd gebracht. Voor zover de koper de hoedanigheid van consument bezit, zoals gedefinieerd in de Wet Handelspraktijken van 6 april 2010, wordt deze termijn op drie werkdagen gebracht. Klachten betreffende verborgen gebreken dienen aan de verkoper te worden meegedeeld bij aangetekend schrijven binnen de drie kalenderdagen volgend op de ontdekking van het gebrek en ten laatste één maand na de levering. Elke klacht is sowieso onontvankelijk voor goederen die reeds getransporteerd, verwerkt, gemonteerd of behandeld zijn. Bij gegrond bevonden klachten is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de vervanging van de niet-overeenstemmende goederen of tot de aanvulling van de ontbrekende goederen met uitsluiting van vergoeding van enige andere schade of kostenvergoeding (bijvoorbeeld gevolgschade). Klachten geven de koper geen recht de verkoop te ontbinden of betalingen geheel of gedeeltelijk uit te stellen, of niet te verrichten.

10. Eigendomsvoorbehoud - De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige vereffening van alle vorderingen. Zolang dit niet het geval is, is het de koper verboden de goederen te vervreemden, te verpanden, uit te lenen of er op een andere wijze over te beschikken. De koper draagt niettemin vanaf de levering (of de geweigerde levering) alle risico’s inzake verlies of beschadiging van de goederen, ongeacht de oorzaak. In geval van dreigend faillissement van de koper, alsook bij inbeslagname of bij iedere waardevermindering van het goed, moet de koper de verkoper schriftelijk inlichten binnen de 24 uur.

11. Uitdrukkelijk ontbindend beding - De verkoper behoudt zich, in geval van enige contractuele wanprestatie in hoofde van de koper, het recht voor elke verkoop ontbonden te verklaren van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, ongeacht de reden of de omstandigheid die de koper kan benadelen. Indien de verkoper van dit recht gebruikmaakt, is de overeenkomst van rechtswege ontbonden op de datum van verzending van een aangetekende brief die de verkoper daartoe aan de koper richt en zal de verkoper gerechtigd zijn de geleverde goederen op te halen of terug te vorderen. De verkoper mag de voorschotten houden bij wijze van schadevergoeding voor de wederverkoop, ongeacht het recht een bijkomende schadevergoeding te vorderen.

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht - In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de verkoper bevoegd, waarbij de verkoper het kanton mag kiezen. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VERNIBOUW

1. Voorrangsregeling

Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. Deze voorwaarden, op of in bijlage van briefpapier, digitaal, offertes, facturen of op om het even welk document gedrukt, worden als geschreven aangezien en in hun geheel aanvaard door degene die ze zonder verzet in ontvangst neemt. Afwijkende bedingen en/of bijkomende voorwaarden zijn slechts bindend voor Vernibouw, wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden en zijn dan slechts geldig voor de order die er het voorwerp van uitmaakt.

2. Offertes - bestekken - prijsopgaven

Alle offertes, aanbiedingen, prijslijsten, bestekken en prijsopgaven zijn vrijblijvend en verbinden Vernibouw slechts na schriftelijke bevestiging. Vernibouw behoudt zich het recht voor haar modellen of concepten op ieder moment te wijzigen. De prijsopgaven zijn gebaseerd op de huidige waarde van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt Vernibouw zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Eventuele prijswijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever.

3. Opmetingen

De opdrachtgever dient Vernibouw minimum er twee weken op voorhand van op de hoogte te brengen dat tot opmeting kan worden overgegaan. Bij verzuim hiervan om welke reden ook draagt de opdrachtgever alle gevolgen daarvan. De opdrachtgever verbindt zich ertoe Vernibouw schriftelijk op de hoogte te brengen van elke verandering die aan het gebouw wordt aangebracht en een wijziging in het opmetingsplan teweegbrengt. Sowieso zijn alle eventuele kosten ten gevolge van deze wijzigingen ten laste van de opdrachtgever.

4. Leveringen

De goederen zijn terstond na levering op de werf voor risico van de opdrachtgever. Zo staat de opdrachtgever vanaf de aankomst op de werf ondermeer in voor schade aan en vervreemding van deze goederen, ongeacht de oorzaak.

De opdrachtgever zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan. De opdrachtgever staat tevens in voor de schade aan en vervreemding van het materieel van Vernibouw dat zich op de werf bevindt. De opdrachtgever neemt voor dit alles een gegoede verzekering, ook tegen brand- water en stormschade, dit alles in voordeel van Vernibouw.

Indien de opdrachtgever weigert de goederen in ontvangst te nemen, of af te halen (bijvoorbeeld omdat de werf onvoldoende is gevorderd), blijven ze op zijn kosten opgeslagen. Integrale betaling van de goederen is alsdan reeds verschuldigd.

5. Leverings-/uitvoeringstermijn

Iedere opgegeven leverings- of uitvoeringstermijn, zelfs deze specifiek vermeld, is benaderend. Overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract. De overschrijding geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

6. Retourzending

Indien een retourzending en/of weigering van de goederen plaatsvindt waarmede Vernibouw zich niet akkoord heeft verklaard en zij toch tot inontvangstname overgaat geschiedt dit steeds onder voorbehoud van alle rechten en voor rekening van de opdrachtgever. De zending wordt door Vernibouw ter beschikking van de opdrachtgever gehouden en voor zijn rekening en op zijn risico opgeslagen.

7. Overmacht en belemmering

Vernibouw kan niet aansprakelijk zijn voor enige overmacht i.v.m. de geleverde goederen en de levering zelf, zowel overmacht in haren hoofde als in hoofde van haar leveranciers. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan: stockbreuk, machinebreuk (inclusief software), brand, laattijdige levering van materialen ten gevolge van een staking van de producent van de materialen, slechte weersomstandigheden zoals vorst, … . In voorkomend geval bepaalt Vernibouw en uitsluitend zij of de levering en plaatsing uitgesteld wordt of de overeenkomst ontbonden wordt zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.

8.Zekerheden

Vernibouw behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheden tot betaling te eisen die de goede uitvoering van de verbintenissen van de opdrachtgever waarborgen. Vernibouw is gerechtigd bestellingen of nog te leveren gedeelten ervan te annuleren en de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang zulke zekerheden niet werden gegeven, onverminderd haar recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te beëindigen.

9. Annulering

De opdrachtgever kan een order slechts annuleren met toestemming van Vernibouw, onder voorbehoud van schadeloosstelling voor het nadeel dat er voor Vernibouw uit voortvloeit en dat volgens uitdrukkelijke overeenkomst wordt geschat op:

- 30% indien de productie nog niet is aangevat (deurenlijst is nog niet goedgekeurd door de opdrachtgever of deze is reeds bevestigd door Vernibouw):

- 80% indien de productie reeds is aangevat (deurenlijst is reeds goedgekeurd door de opdrachtgever of deze is reeds bevestigd door Vernibouw);

- 100% indien de montage reeds is aangevat;

van de raming van de voorziene order.

Indien het nadeel voor Vernibouw groter zou zijn, kan deze aanspraak maken op een hogere schadeloosstelling, conform aan het effectief geleden nadeel. Vernibouw kan eveneens de voorkeur geven aan een gedwongen tenuitvoerlegging onder voorbehoud van elk recht om een eventuele schadevergoeding te eisen, behoudens in geval van overmacht.

10.Facturen - Betalingen

10.1. Behoudens uitdrukkelijke afwijking moeten al de facturen betaald worden binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum, zonder het recht voor de opdrachtgever  om een korting of disconto toe te passen. Betalingskortingen zullen enkel mogen worden toegepast indien hier uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gegeven is door Vernibouw. Betalingen gebeuren op de  bankrekening of op de maatschappelijke zetel van Vernibouw. Een afwijkende feitelijke of conventionele betalingstermijn of -modaliteit in het verleden heeft niet tot gevolg dat van deze clausule wordt afgeweken.

10.2. Geen enkele klacht kan voor de opdrachtgever  voorwendsel zijn om zijn betalingen geheel of gedeeltelijk uit te stellen. Vernibouw behoudt zich het recht voor om de goederen en de werken te factureren volgens leveringen en uitvoeringen, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn. Vernibouw behoudt zich tevens het recht voor om bij niet-betaling op het voorziene tijdstip de resterende bestelling van rechtswege te annuleren of in te houden, zonder recht op een schadevergoeding voor de opdrachtgever.

10.3.1. Bij gebrek aan integrale betaling van een factuur binnen de voornoemde termijn zal Vernibouw, vanaf de dag volgend op de als hierboven bepaalde termijn, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, ter vergoeding van haar financiële schade ingevolge renteverlies, recht hebben op de betaling van een intrest zoals voorzien in het artikel 5 van de Wet van 02/08/2002, hetwelk bij uitbreiding en conventioneel tevens van toepassing wordt verklaard op de relaties met niet handelaars, zonder dat evenwel de aldus bekomen intrestvoet lager zal mogen zijn dan 12 procent op jaarbasis.

10.3.2. Door niet te betalen binnen de voornoemde termijn erkent de opdrachtgever  bovendien een contractuele fout te begaan en hierdoor schade aan Vernibouw  te berokkenen. Deze schade dient vergoed te worden door de klant en wordt begroot als volgt:

10.3.2.1. Ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten en de administratieve werkvermeerdering wordt een schadevergoeding begroot gelijk aan 10% van het openstaand saldo met een minimum van 100 Euro, vermeerderd met een forfaitair bedrag van 13 Euro per aanmaning alsmede de eventuele aantekentaks; indien Vernibouw daarenboven derden inschakelt ter minnelijke invordering van de door haar gevorderde bedragen zullen deze kosten aan de opdrachtgever worden aangerekend. Deze kosten zullen weliswaar nooit hoger zijn dan 7.500 €.

10.3.2.2. Indien Vernibouw daarenboven tot gerechtelijke invordering dient over te gaan zal de opdrachtgever, bovenop de gerechtskosten, ook alle kosten dienen te vergoeden (zoals o.a. voor het inschakelen van derden) die door Vernibouw gemaakt werden ter gerechtelijke invordering. Deze kosten zullen weliswaar nooit hoger mogen zijn dan 18.500 €.

10.4. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Ingeval van wanbetaling vervallen alle eventueel toegestane kortingen met terugwerkende kracht, zelfs deze dewelke reeds werden toegekend en verrekend tot en met 6 maanden voorafgaand aan de feitelijke wanbetaling. Betalingen worden steeds eerst verrekend met de krachtens onderhavige voorwaarden vervallen intresten, vervolgens met de schadevergoedingen en de invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi der) factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen ook eerst worden verrekend, en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van de opdrachtgever ter gelegenheid van zijn betaling(en).

11.Zichtbare en verborgen gebreken

Vernibouw heeft steeds het recht en de mogelijkheid om een staat van bevinding op te maken. Dit op een ogenblik naar keuze van Vernibouw, gewoonlijk na uitvoering van (een deel van) de werken. Eventuele zichtbare gebreken moeten alsdan gemeld worden door betrokken partijen. Deze staat van bevinding dekt de zichtbare gebreken. Klachten betreffende verborgen gebreken dienen aan Vernibouw te worden meegedeeld bij aangetekend schrijven binnen de drie werkdagen volgend op de ontdekking van het gebrek en ten laatste één maand na de staat van bevinding en/of plaatsing (indien er geen staat van bevinding is opgemaakt).

Elke klacht is sowieso onontvankelijk voor goederen die door de opdrachtgever of een derde op enigerlei wijze reeds gemanipuleerd werden.

Bij gegrond bevonden klachten is de aansprakelijkheid van Vernibouw beperkt tot de vervanging van de niet-overeenstemmende goederen of tot de aanvulling van de ontbrekende goederen en maximaal het bedrag van de bedongen som wat dat onderdeel betreft, met uitsluiting van vergoeding van enige andere schade of kostenvergoeding (bijvoorbeeld gevolgschade). Klachten geven de opdrachtgever geen recht de verkoop te ontbinden of betalingen geheel of gedeeltelijk uit te stellen, of niet te verrichten.

De aansprakelijkheid van Vernibouw is te allen tijde gelimiteerd tot het totaalbedrag van de facturen.

12. Verplichte Benor-ATG-goedkeuring

Indien een deur buiten de wil van Vernibouw niet correct kan worden geplaatst, zijn alle extra kosten die gemaakt moeten worden om een brandwerende deur conform haar Benor-ATG-goedkeuring te plaatsen, ten laste van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever niet meewerkt om de brandwerende deur conform de Benor-ATG-goedkeuring te laten plaatsen, wordt Vernibouw door het ministerie van Binnenlandse Zaken verplicht het ISIB hiervan op de hoogte te stellen. Vernibouw is enkel verantwoordelijk voor het door haar zelf uitgevoerde werk. Zij kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien derden werken uitvoeren aan een brandwerende deur, noch voor de plaatsing van het deurblad, noch na de plaatsing van de het hele deurgeheel en/of schrijnwerkgeheel.

13. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van Vernibouw tot op het ogenblik van de volledige vereffening van alle vorderingen. Zolang dit niet het geval is, is het de opdrachtgever verboden de goederen te vervreemden, te verpanden, uit te lenen of er op een andere wijze over te beschikken. In geval van dreigend faillissement van de opdrachtgever, alsook bij inbeslagname of bij iedere waardevermindering van het goed, moet de opdrachtgever Vernibouw schriftelijk inlichten binnen de 24 uur.

Bij vastgestelde wanbetaling of iedere aanduiding van dreigende, zelfs tijdelijke insolvabiliteit in hoofde van de opdrachtgever bekomt Vernibouw het recht inschrijving op de onroerende goederen van de opdrachtgever te vorderen.

14. Oplevering

Wanneer de werken (geheel of gedeeltelijk)  voltooid zijn, verzoekt Vernibouw om een staat van bevinding op te maken (zie paragraaf 11). In overleg met de opdrachtgever kan er ook besloten worden om direct over te gaan tot de voorlopige oplevering. De voorlopige oplevering houdt de aanvaarding van de werken in. Zichtbare gebreken die niet werden gemeld ten tijde van de staat van bevinding of verborgen gebreken die niet tijdig werden gemeld na de staat van bevinding, zo deze werd opgemaakt, kunnen geen voorwerp meer uitmaken van de voorlopige oplevering.

Een eventueel gestelde waarborg komt op dat ogenblik gedeeltelijk en steeds minimum voor 75% vrij bij de voorlopige oplevering.

De definitieve oplevering vindt stilzwijgend plaats maximum één jaar na de voorlopige oplevering. Indien er een gestelde waarborg is dan komt  de overige resterende % vrij bij de definitieve oplevering. Dit zonder enig voorbehoud en op onmiddellijke vraag van Vernibouw.

Voorbehoudloze inbezitname of ingebruikname van de werken door Vernibouw uitgevoerd, wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de werken en aanvaarding ervan, in zijn totaliteit. Na aanvaarding van de werken draagt Vernibouw nog slechts de aansprakelijkheid van artikel 1792 B.W.

15. Uitdrukkelijk ontbindend beding

Vernibouw behoudt zich, in geval van enige contractuele wanprestatie in hoofde van de opdrachtgever, het recht voor elke overeenkomst ontbonden te verklaren van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, ongeacht de reden of de omstandigheid die de opdrachtgever kan benadelen. Indien Vernibouw van dit recht gebruikmaakt, is de overeenkomst van rechtswege ontbonden op de datum van verzending van een aangetekende brief die Vernibouw daartoe aan de opdrachtgever richt en zal Vernibouw gerechtigd zijn de geleverde goederen op te halen of terug te vorderen. Vernibouw mag de voorschotten houden bij wijze van schadevergoeding voor de wederverkoop, ongeacht het recht een bijkomende schadevergoeding te vorderen.

16. Bevoegdheid en toepasselijk recht

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waarin de zetel van Vernibouw is gelegen bevoegd, waarbij Vernibouw het kanton mag kiezen. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.